skip to Main Content

Love og vedtægter

Vedtægter for Danske Dermatologers Organisation (DDO) under FAS

Indledning

I henhold til FAS’ vedtægter § 5, stk. 5, har FAS’ repræsentantskab på mødet den 18. november 1990 vedtaget nærværende standardvedtægt. Vedtægtens §5 stk. 2. er revideret på ekstraordinær DDO generalforsamling d.23. januar 2008. Vedtægternes § 4,5,7,9 og 12 er revideret ved Ekstraordinær Generalforsamling d. 16. januar 2019.

§ 1. Organisationens navn

Organisationens navn er Danske Dermato-venerologers Organisation. Organisationen indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS).

§2. Organisationens formål

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser.

§3. Medlemskab

Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening og i henhold til lov om udøvelse af lægegerning har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i dermato-venerologi.

Stk. 2. Andre læger med tilknytning til specialet kan optages undtagelsesvis efter bestyrelsens beslutning.

Er der inden for bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller FAS’ sekretariat. Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i organisationen. Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt.

Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke for organisationens forpligtelser.

§4. Medlemmernes pligter

Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af organisationen indgåede overenskomster samt de af organisationen fastsatte takster og andre lovligt trufne beslutninger. Medlemmer er forpligtigede til at orientere sig om afholdelse af generalforsamlingens afholdelse via DDO’s hjemmeside og evt. forny e-mail oplysninger hvis advisering ønskes. Ved afgivelse af e-mail adresse informeres medlemmerne om, at deres oplysninger fx. vil blive brugt til mødeindkaldelser, herunder indkaldelse til generalforsamlinger.

Stk. 2. Under konflikttilstand mellem organisationen og Sygesikringen eller andre institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, som på grund af konflikten organisationsmæssigt pålægges medlemmerne.

§5. Generalforsamling

Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse på DDO’s hjemmeside mindst 6 uger forud, samt ved e‐mail advisering til hvert enkelt aktivt medlem om indkaldelse til generalforsamling og igen i forbindelse med underretning om dagsordenen, der findes på hjemmesiden, mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. “Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen til generalforsamling.”

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Formandsberetning

3.Beretning fra nedsatte udvalg

4.Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

5.Aflæggelse af de reviderede regnskab

6.Valg af bestyrelse – se § 7

7.Valg af revisor(er) og suppleant(er)

8.for budget

9.Fastsættelse af kontigent

10.Eventuelt

Stk. 4. På generalforsamlingen vælges under formandens ledelse en dirigent, som derefter leder forhandlingerne.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Stk. 6. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst to medlemmer kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 7. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet (se § 3, stk. 2, § 9 og § 10).

Stk. 8. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, som ikke forud er optaget på dagsordenen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/5 af organisationens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges.

Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt

3.Eventuelt valg

4.Eventuelt

Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling, jf. § 5, stk. 4-8.

Stk. 3. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§7. Organisationens bestyrelse

Bestyrelsen leder organisationens anliggender, repræsenterer den udadtil og varetager dens interesser.

Stk. 2.Bestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer. Bestyrelsen kan suppleres med 1 ekstraordinært valgt medlem.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling med 3 medlemmer de ulige år og 4 medlemmer i lige år. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skriftligt ved, at der på samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer efter ethvert valg sig selv med en formand, næstformand, kasserer, sekretær, websideansvarlig og en ansvarlig for opdatering af relevante oplysninger for nynedsatte medlemmer. Bestyrelsen udpeger organisationens repræsentant i FAS’ repræsentantskab og en suppleant for denne.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med et medlem, der så vidt muligt repræsenterer de samme interesser som det udgåede medlem.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol. Referat af generalforsamlingerne tilstilles FAS’ bestyrelse.

Stk. 8. Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutning er gyldig, medmindre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

Stk. 9. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde, og skal gøre det, såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

§8. Regnskab

Organisationens regnskabsår går fra 1.11-31.10 og varetages af kasserer. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor for 2 år – med mulighed for genvalg.

Stk. 2. Pensionerede medlemmer er kontingentfri og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§9. Vedtægtsændringer

Ved generalforsamling, herunder ekstraordinær general forsamling, afgøres sager ved simpel majoritet. Blanke stemmer afgivet i forbindelse med afstemninger og valg tælles ikke med i opgørelsen af afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, herunder ekstraordinær general forsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er til stede og kræver kvalificeret majoritet med 2/3 af de afgivne stemmer for at blive vedtaget.

§10. Organisationens ophævelse

Beslutning om organisationens ophævelse eller sammenlægning med anden organisation kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for ophævelse af organisationen, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle organisationens medlemmer, og så betids, at urafstemningen kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ved ophævelse af organisationen træffer en generalforsamling afgørelse om organisationens formue.

§11. Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft fra den dato FAS’ bestyrelse har godkendt dem, eller fra det senere tidspunkt generalforsamlingen måtte have vedtaget.

Back To Top
×Close search
Search